قیمت جدول

سربرگ

در زیر نقل قول ما برای هر سرویسی است که ما ارائه می دهیم. لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال یا نگرانی، با ما تماس بگیرید

نگهداری
120 $

ماهیانه

قرارداد عمومی

خدمات پیش از ساخت و ساز

مشاوره ساختمانی

مدیریت برنامه

مدیریت ساخت و ساز

طراحی ساخت

ساخت بتن

نگهداری
120 $

ماهیانه

قرارداد عمومی

خدمات پیش از ساخت و ساز

مشاوره ساختمانی

مدیریت برنامه

مدیریت ساخت و ساز

طراحی ساخت

ساخت بتن

نگهداری
120 $

ماهیانه

قرارداد عمومی

خدمات پیش از ساخت و ساز

مشاوره ساختمانی

مدیریت برنامه

مدیریت ساخت و ساز

طراحی ساخت

ساخت بتن

حالت دوم

در زیر نقل قول ما برای هر سرویسی است که ما ارائه می دهیم. لطفا در صورت داشتن هرگونه سوال یا نگرانی، با ما تماس بگیرید

نگهداری
120 $

ماهیانه

قرارداد عمومی

خدمات پیش از ساخت و ساز

مشاوره ساختمانی

مدیریت برنامه

مدیریت ساخت و ساز

طراحی ساخت

ساخت بتن

نگهداری
120 $

ماهیانه

قرارداد عمومی

خدمات پیش از ساخت و ساز

مشاوره ساختمانی

مدیریت برنامه

مدیریت ساخت و ساز

طراحی ساخت

ساخت بتن

نگهداری
120 $

ماهیانه

قرارداد عمومی

خدمات پیش از ساخت و ساز

مشاوره ساختمانی

مدیریت برنامه

مدیریت ساخت و ساز

طراحی ساخت

ساخت بتن

اگردنباله یک سازنده با کیفیت بالا برای پروژه خودمیگردید؟